top of page

MARITIM

Krav til utslippsreduksjon og automasjon har ført til en rekke nye store prosjekter de senere årene innen maritim næring. IMO har vedtatt krav til betydelige utslippskutt, og det er en rekke finansieringsordninger som rederier og leverandørindustrien kan benytte for å bygge nye skip og løsninger.

 

Norge finansierer denne typen prosjekter gjennom bla Enova, og kanaliserer også mye av denne typen prosjektfinansiering gjennom EU. Til nå har vi jobbet med Enova og Horisont 2020 (et EU-program). Ut fra de nye (per juli 2020 uoffisielle) utkastene til program for 2021, vil det fortsatt bli mange muligheter i det som da blir Horisont Europa (er en kombinasjon av norske NFR og IN), og Innovation Fund (ligner norske Enova). 

Bilde%20av%20containerskip%20fra%20annen

Vi har hjulpet en rekke store rederier med slike medfinansieringsprogrammer, både i EU sine programmer og nasjonale programmer. Ofte er store EU-tilskudd utløsende for store nasjonale tilskudd. På alle eksemplene under har vi store referanseprosjekter (fra 100MNOK til hundrevis av MNOK størrelse per skipskonstruksjon) som kombinerer store EU-prosjekt med nasjonale prosjekt. Mulighetene innen dette feltet ventes å bedres mot 2021, med relevante storskala-prosjekt i Innovation Fund, Horisont Europa og Pilot E/Enova; og bedres enda mer hvis det skal være aktuelt for skipsnæringen å gå over til nullutslippsløsninger (som generelt er mye dyrere enn olje/gass og derfor vil i overskuelig fremtid være avhengig av medfinansiering betalt av det offentlige.

Eksempler på erfaring

Hydrogen .png

Hydrogen

Flere hydrogenprosjekter (LOHC, flytende og komprimmert) i inn- og utland.

Amoniakk symbol mindre.png

Ammoniakk

Ammoniakkdrevet skip. Var hovedforfatter av prosjektskisse.

Batteri kun en.jpg

Elektrisitet

Elektrifisering av fergene på vestlandet. Var hovedansvarlig for prosjektskisse.

bottom of page