top of page

PROSJEKTUTVIKLING

Fullt tjenestespekter for utvikling av store prosjekter:

  • Konseptutvikling

  • Tekniske mulighetsstudier

  • Miljøstudier (LCA analyser)

  • Forretningsmodeller og finansieringsplaner

  • Prosjektskisser

  • Partnervalg og kvalifisering 

  • Kontraktsstøtte

  • Organisering av ekspertgupper

01_Tjenester_Prosjektst%C3%83%C2%B8tte_G

Hvorfor Accenos?

Spesialisert, ledende konsulentselskap: Selv om vi ikke er veldig mange ansatte, er vi ledende i Norge på vårt felt. Av de store EU-prosjektene, som gjerne blir sett på som den mest kompliserte prosjekttypen, har vi en markedsandel på +50% av norskledede store prosjekter (målt som 50+MNOK til norske partnere per prosjekt). 

Norsk konsulentselskap: I mange av prosjektene våre vil en arbeide med kombinasjoner av ordninger fra Europa og Norge. Konkurrentene våre på de europeiske prosjektene (som også har gjennomslag av noe størrelse) er utenlandske. Vi har den fordelen at vi kan arbeide med både de norske og europeiske prosjektene, og vet hvordan en kan kombinere de. Feks så vil et større miljøprosjekt gjerne kunne få medfinansiering fra både Horisont 2020/Europa, kvalifisere for Innovation Fund og kunne få fra Enova. 

Tverrfaglig team: Vi har tverrfaglige team hvor alle har både industrierfaring og forskningserfaring. Kombinasjonen av teknisk forståelse, forretningsforståelse og søknadsforståelse er en nøkkel til gjennomslag i prosesser hvor det er sterk kompetanse. 

Tjenester innen prosjektutvikling

Konseptutvikling: Vi hjelper å utvikle, vurdere og tilpasse konseptvalg. Vi bruker en kombinasjon av underleverandører, deltidsstillinger og egne ansatte; i tillegg til at vi henter ny kompetanse på større prosjekter. I store prosjekter gjør vi dette i samarbeid med ekspertpanel vi setter sammen. Gjennom dette kan vi sikre at alle relevante fagområder er dekket. Vi har betydelig intern kompetanse på vurdering av konseptvalg; gjennom av konkurrerende og komplimentere industrielle løsninger, erfaring fra lignende prosjekter og systematisk gjennomgang av litteraturstudier.

Tekniske mulighetsstudier: En forlengelse av konsueltutviklingsstudier vil ofte være tekniske mulighetsstudier. Dette vil i endel tilfeller bli bestilt eksternt, og i noen tilfeller er det noe vi kan levere. Dette er også et krav i flere store prosjekttyper (som lisenssøknader, Innovation Funds etc). 

Miljøstudier (LCA Analyser): Flere prosjekter krever LCA analyser, og vi tilbyr å utføre dette ved hjelp av tilknyttede eksperter og underleverandører. Vi setter i hovedsak dette opp etter rammeverkene til Innovation Fund, men kan også tilby mer (og mindre) omfattende analyser. 

Forretningsmodeller og finansieringsplaner: Vi har erfaring med å utvikle dette sammen med kunde for en rekke store innovative prosjekter, og kan både komme med innovative finansieringsmodeller som ikke er intuitive (for feks skipsfinansiering) og sette dette opp etter modeller som brukes i feks Innovation Fund. . 

Prosjektskisser: Før en begynner mange typer større prosjekt (nye skipstyper, oppdrettsanlegg, industriutbygging) vil en ofte utarbeide flere hundre sider tekst til forskjellige adressater (Enova, direktorat, EU etc). Dette kan være søknader om medfinansiering, lisenser eller analyser for å støtte opp om det en skal gjøre. Vi tar gjerne et hovedansvar for tekstleveranse. 

Partnervalg og kvalifisering: I alle større prosjekter vil en gjerne ha med partnere. Vi kan hjelpe å kvalifisere partnere og vil i mange typer prosjekter kjenne gode partnere fra tidligere prosjekter. Vi har tidligere hatt med en lang rekke kjente aktører i prosjektene vi har vært med å utvikle. Alle større universiteter i Norge, de fleste store industriselskap i Norge, og mange kjente utenlandske aktører (Oxford, Harvard, Stanford, ETH, Fraunhofer og mange andre).

Kontraktssøtte: Særlig i forbindelse med store EU-finansierte prosjekter så vil en ha utfordringer som mange ikke ofte har. En har feks (minst) to konrakter. En med partnerne i EU prosjektet og en mellom partene som bygger piloten, og de overlapper. Vi har erfaring med å jobbe sammen med de største konsulent- og revisionsselskapene i Norge for å løse denne typen utfordringer.

Organisering av ekspertgrupper: Til store prosjekter vil det ofte lønne seg å organisere ekspertgrupper til å gjennomgå teknologivalg, partnervalg, konseptvalg med mer. Vi hjelper med å organisere dette, i en kombinasjon av eventuelle interne ressurser hos oss (ansatte, underleverandører) og ved å hente inn nye ressurser tilpasset prosjektet. 

Tjenester prosjektutvikling

Eksempel på nytte - EU prosjekter: 

Repetisjon og fokus: De fleste av våre kunder arbeider også med mye annet enn prosjektutvikling, og utvikler gjerne ikke mange prosjekter etter hverandre. Det er betydelige fordeler med å kjenne gode metodikker, eksempler og ha erfaring på områder; som en får med å arbeide med prosjektutvikling over tid og med gode samarbeidspartnere. Som romerne sa:  "Repetisjon er kunnskapsens mor".

Et eksempel på dette er EU-prosjektene. Selv de største børsnoterte selskapene i Norge vil gjerne ikke hvert år forholde seg til de store europeiske ordningene i en koordinerende rolle. Samtidig er det en betydelig fordel, særlig i forhold til EU-ordningene hvor det er mer formelle krav enn for de norske, å ha gjort dette flere ganger. Dette kan en se ved at en veldig høy andel av konkurranseutsatte EU-prosjekter blir utarbeidet av noen som har fått tidligere prosjekter, enten ved at det er involvert et konsulentselskap eller ved at det er med et erfarent forskningsmiljø som har gjort dette flere ganger.

Repetisjon_edited.jpg

Gjentagende informasjon: Store deler av en EU-søknad (i mindre grad nasjonale ordninger) er gjentagende informasjon. En må utarbeide planer for tema som innovasjonsledelse, kommunikasjon, resultatutnyttelse, prosjektledelse, risikohåndtering, datahåndtering, IPR-håndtering, med mer. Dette skal inn i et skjema som ikke blir endret på flere år. De (som vi) som har fylt ut dette skjemaet en rekke ganger med vellykket resultat vil ha en konkurransefordel fremfor noen som gjør dette for første gang. Selv teksten ikke blir helt lik, hjelper det at en har sett tidligere gode fremstillingsmåter. 

Forventninger og taus kunnskap: Særlig for EU-prosjektene oppfatter vi at det er nokså mange forventninger til prosjektskissen som ikke eksplisitt blir informert om. Ta for eksempel hvilke typer partnere som forventes i ulike typer roller, eller hvor mye budsjett ulike typer oppgaver bør ha. Det er ikke nok å lese utlysningstekst eller retningslinjer. Det finnes (utenlandske) konsulentselskap som underviser i mye av dette, og SINTEF har et gode kurs de arrangerer på de europeiske programmene, men det er vanskelig å erstatte erfaring med å ha jobbet med dette over tid.  

bottom of page