top of page

PROSJEKTUTVIKLING

Accenos støtter utvikling av store prosjekter innenfor (i hovedsak) maritim næring, energi og havbruk.

 

Vi tilbyr tjenester fra konseptutvikling, via utarbeidelse av prosjektplaner og søknader til prosjektgjennomføring.

Vi leverer flere typer tjenester, men vårt hovedfokus er tradisjonelt på utarbeidelse av dokumentasjon av søknadsmateriale med tilhørende analyser til bruk i store medfinansierings- og lisenssøknader. 

Innenfor utvikling av store prosjekter har vi en betydelig markedsandel i Norge, med en lang rekke vellykkede prosjekter.

shutterstock_1055150693%2520(1)_edited_e

Typer tjenester

Vårt bidrag: I våre type prosjekter så er teknisk tyngde, forretningsmessig forståelse, nettverk og skrivekompetanse alle viktige elementer i utviklingen av et sterkt og gjennomførbart (godkjent) prosjekt.

 

Hva vi bidrar med varierer ut fra vår tekniske kompetanse på området, og hvor mye arbeid kunde og deres andre leverandører gjør selv eller har gjort fra før. Som hovedregel har vi hovedansvaret for skrivearbeidet, samtidig som vi bidrar på andre felt som konseptutvikling og rapportering. I enkelte prosjekter, særlig på områder knyttet til IT, har vi også ansvar for teknologivalg og arkitektur. 

01_Tjenester_Prosjektstøtte_Gantt_Diagr

Medfinansiering: Ofte vil de som bygger et innovativt eller miljøvennlig skip eller annet større pilotprosjekt kunne få offentlig medfinansiering fra kilder som Enova og EU (Horisont 2020/Europa og fra 2021 Innovation Fund). I EU-søknadene har en rundt 140 sider tekst per søknad (70 sider + to større vedlegg). I en stor Enova-søknad, hvor det ofte kan være større midler enn i en EU-søknad, er det dokumentasjonskrav både i søknad og ofte en forventning om utarbeidelse av beregninger som LCA-analyser. Ofte vil det øke mulighetene for gjennomslag betraktelig å samarbeide med oss om å utarbeide denne teksten.   

Lisenssøknader: Prosjekter innenfor havbruk og energi, som nyttiggjør seg fellesskapsressurser, vil gjerne kreve en lisens til grunn for aktiviteten. Det er her gjerne mindre formelle krav enn i feks en EU-søknad, men kompleksitet og verdi på søknaden er fort betydelig. Vi bygger på et bredt erfaringsgrunnlag innen prosjektutvikling og kan være nyttig både for å skrive sammen teksten og for å hjelpe å forstå hva slags analyser og dokumentasjon som passer å bruke.

Prosjektplan: Til grunn for både søknader om medfinansiering og lisenssøknader vil det gjerne ligge en overordnet prosjektplan. Her er innhold det dominerende momentet, og ikke kvaliteten på teksten. Samtidig henger dette godt sammen. Vi bidrar med en helhetlig forretningsmessig og teknisk forståelse, som vi kombinerer med en forståelse for hva forventningene blir hos de som evaluerer lisenser- og finansieringssøknader; som ofte vil være et nyttig bidrag til prosjektplaner. 

Faser

Konseptutvikling: Vi tilbyr tjenester innen vurdering og tilpassing av konseptvalg, hvis dette ikke er ferdigutviklet av kunde. Ved internasjonale søknader (EU-søknader) hvor det er behov for eksterne partnere i ulike land, hjelper vi gjerne med å sette sammen dette. I denne fasen vil som regel kunde eller andre lede prosessen. 

Plan- og søknadsfase: Før en begynner mange typer større prosjekt (nye skipstyper, oppdrettsanlegg, industriutbygging) vil en ofte utarbeide flere hundre sider tekst til forskjellige adressater (Enova, direktorat, EU etc). Dette kan være søknader om medfinansiering, lisenser eller analyser for å støtte opp om det en skal gjøre. I denne fasen vil som regel Accenos lede prosessen, med hovedansvar for tekstleveransene, ofte i samarbeid med eksterne analysemiljø.

Rapporter middels.jpg

Prosjektgjennomføring: Iblant vil vi ha en rolle i prosjektgjennomføringen. En slik oppgave er rapportering og prosjektstyring. Dette vil være mest aktuelt i forbindelse med prosjekter som har medfinansiering fra ulike EU-ordninger, hvor de gjenbruker samme noe omstendelige systemet for rapportering og prosjektendringer. Støtten her handler ikke bare om å fylle ut skjema, men for eksempel hvordan en kan håndtere at partnere krever langt bedre betalt enn avtalt eller ikke leverer innenfor et EU-regelverk.. 

I enkelte typer prosjekter, vi har for dette utvikling mot en pilot på offshore konstruksjon, vil vi også være involvert i analysefasen. Se egne sider om dette ved å følge linken her

Typer tjenester
Faser
Behov

Hvorfor konsulenttjenester?

Repetisjon: Et romersk ordtak heter "repetisjon er kunnskapsens mor". Selv de største børsnoterte selskapene i Norge vil gjerne ikke hvert år forholde seg til de store nasjonale og europeiske ordningene for å støtte store industriprosjekter. Samtidig er det en betydelig fordel, særlig i forhold til EU-ordningene hvor det er mer formelle krav enn for de norske, å ha gjort dette flere ganger. Dette kan en se ved at en veldig høy andel av konkurranseutsatte EU-prosjekter blir utarbeidet av noen som har fått tidligere prosjekter, enten ved at det er involvert et konsulentselskap eller ved at det er med et erfarent forskningsmiljø som har gjort dette flere ganger. 

Gjentagende informasjon: Store deler av en EU-søknad (i mindre grad nasjonale ordninger) er gjentagende informasjon. En må utarbeide planer for tema som innovasjonsledelse, kommunikasjon, resultatutnyttelse, prosjektledelse, risikohåndtering, datahåndtering, IPR-håndtering, med mer. Dette skal inn i et skjema som ikke blir endret på flere år. De (som vi) som har fylt ut dette skjemaet en rekke ganger med vellykket resultat vil ha en konkurransefordel fremfor noen som gjør dette for første gang. Selv teksten ikke blir helt lik, hjelper det at en har sett tidligere gode fremstillingsmåter. 

 .

Repetisjon.jpg

Forventninger og taus kunnskap: Særlig for EU-prosjektene oppfatter vi at det er nokså mange forventninger til prosjektskissen som ikke eksplisitt blir informert om. Ta for eksempel hvilke typer partnere som forventes i ulike typer roller, eller hvor mye budsjett ulike typer oppgaver bør ha. Det er ikke nok å lese utlysningstekst eller retningslinjer. Det finnes (utenlandske) konsulentselskap som underviser i mye av dette, og SINTEF har et gode kurs de arrangerer på de europeiske programmene, men det er vanskelig å erstatte erfaring med å ha jobbet med dette over tid.  

Hvorfor Accenos?

Spesialisert og ledende konsulentselskap: Selv om vi ikke er veldig mange ansatte, er vi ledende på vårt felt. Av de store EU-prosjektene, som gjerne blir sett på som den mest kompliserte prosjekttypen, har vi en markedsandel på rundt 50% av norskledede store prosjekter (målt som 50+MNOK til norske partnere per prosjekt). 

Norsk konsulentselskap: I mange av prosjektene våre vil en arbeide med kombinasjoner av ordninger fra Europa og Norge. Konkurrentene våre på de europeiske prosjektene (som også har gjennomslag av noe størrelse) er utenlandske. Vi har den fordelen at vi kan arbeide med både de norske og europeiske prosjektene, og vet hvordan en kan kombinere de. Feks så vil et større miljøprosjekt gjerne kunne få medfinansiering fra både Horisont 2020/Europa, kvalifisere for Innovation Fund og kunne få fra Enova. 

 

Tverrfaglig team: Vi har tverrfaglige team hvor alle har både industrierfaring og forskningserfaring. Kombinasjonen av teknisk forståelse, forretningsforståelse og søknadsforståelse er en nøkkel til gjennomslag i prosesser hvor det er sterk kompetanse. 

Løsning

Kontakt oss

Hvis arbeider med et stort industrielt prosjekt så kontakt oss gjerne for å se om det gir mening å samarbeide om prosjektutvikling.

 

Kontaktinformasjon for ansvarlig for prosjektutvikling: 

Pål Vigmostad, pv@accenos.com, mobil +47 907 11111

Accenos_Logo_Ny_Mørk.png
Kontaktinformasjon
bottom of page